Genel Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA VE STAJYER ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Jüpiter Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. ("Şirket") olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na("KVKK") uyum göstererek kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile; KVKK’nın "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca çalışan adaylarına ve stajyer adaylarına ilişkin işlenen kişisel veriler ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz bakımından Jüpiter Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. "Veri Sorumlusu" sıfatına haiz olup Şirketimiz’e ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicil No: 859671-0 - Mersis No: 0484083868800018

Adres: Mahmut Şevket Paşa Mah. Şahinkaya Sk. No: 25/3 Şişli / İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
 • Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ile icra edilmesi,
 • Referanslarla iletilen bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 • İş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi,
 • İş görüşme ve işe alım sürecinin yürütülmesi,
 • İş görüşmesi yapılması halinde işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına alınan görüşme ve referans notlarının saklanması.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmektedir:

Kimlik Bilgileriniz:

Ad Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Ehliyet Bilgisi

İletişim Bilgileriniz:

Ev Adresi, E-Posta, Ev Telefonu, Cep Telefonu

Özlük Bilgileriniz:

Çalıştığı Yer ve Unvan Bilgisi, Eski İşinde Çalıştığı Süre, Askerlik Bilgisi, Engellilik Kotası Kapsamında Başvuru Yapıp Yapmadığı, Pozisyona Göre Hastalık/Engellilik Durum Beyanı, Çalışmak İstenen Pozisyon Bilgisi, İlk Yardım Sertifika Bilgisi, Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bilgisi

Mesleki Deneyim Bilgileriniz:

Eğitim Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Diploma/Sertifika Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgisi, Geçmişte Çalışılan Firma Bilgisi

Performans ve İşe Yatkınlık Bilgisi:

Performans ve işe yatkınlığa ilişkin yetkili kişi tarafından alınan notlar

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen tüm kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile;  saklama ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet sağlayıcı firmalar ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince kvkk@jupiterguvenlik.com adresine gönderilen e-postalar, www.linkedin.com, www.kariyer.net gibi kariyer sayfaları, Şirketimiz çalışan referansları, çalışan adayı yakınları, şahsen başvuru, mülakat süreçleri kapsamında doğrudan sizlerden veya üçüncü kişilerden internet, telefon, e-posta aracılığıyla elektronik, yazılı, sözlü ve fiziki mecralarda elde edilebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Genel Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA VE STAJYER ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Jüpiter Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. ("Şirket") olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na("KVKK") uyum göstererek kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile; KVKK’nın "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca çalışan adaylarına ve stajyer adaylarına ilişkin işlenen kişisel veriler ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz bakımından Jüpiter Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. "Veri Sorumlusu" sıfatına haiz olup Şirketimiz’e ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicil No: 859671-0 - Mersis No: 0484083868800018

Adres: Mahmut Şevket Paşa Mah. Şahinkaya Sk. No: 25/3 Şişli / İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
 • Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ile icra edilmesi,
 • Referanslarla iletilen bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 • İş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi,
 • İş görüşme ve işe alım sürecinin yürütülmesi,
 • İş görüşmesi yapılması halinde işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına alınan görüşme ve referans notlarının saklanması.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmektedir:

Kimlik Bilgileriniz:

Ad Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Ehliyet Bilgisi

İletişim Bilgileriniz:

Ev Adresi, E-Posta, Ev Telefonu, Cep Telefonu

Özlük Bilgileriniz:

Çalıştığı Yer ve Unvan Bilgisi, Eski İşinde Çalıştığı Süre, Askerlik Bilgisi, Engellilik Kotası Kapsamında Başvuru Yapıp Yapmadığı, Pozisyona Göre Hastalık/Engellilik Durum Beyanı, Çalışmak İstenen Pozisyon Bilgisi, İlk Yardım Sertifika Bilgisi, Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bilgisi

Mesleki Deneyim Bilgileriniz:

Eğitim Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Diploma/Sertifika Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgisi, Geçmişte Çalışılan Firma Bilgisi

Performans ve İşe Yatkınlık Bilgisi:

Performans ve işe yatkınlığa ilişkin yetkili kişi tarafından alınan notlar

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen tüm kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile;  saklama ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet sağlayıcı firmalar ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince kvkk@jupiterguvenlik.com adresine gönderilen e-postalar, www.linkedin.com, www.kariyer.net gibi kariyer sayfaları, Şirketimiz çalışan referansları, çalışan adayı yakınları, şahsen başvuru, mülakat süreçleri kapsamında doğrudan sizlerden veya üçüncü kişilerden internet, telefon, e-posta aracılığıyla elektronik, yazılı, sözlü ve fiziki mecralarda elde edilebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Genel Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA VE STAJYER ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Jüpiter Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. ("Şirket") olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na("KVKK") uyum göstererek kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile; KVKK’nın "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca çalışan adaylarına ve stajyer adaylarına ilişkin işlenen kişisel veriler ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz bakımından Jüpiter Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. "Veri Sorumlusu" sıfatına haiz olup Şirketimiz’e ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicil No: 859671-0 - Mersis No: 0484083868800018

Adres: Mahmut Şevket Paşa Mah. Şahinkaya Sk. No: 25/3 Şişli / İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
 • Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ile icra edilmesi,
 • Referanslarla iletilen bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 • İş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi,
 • İş görüşme ve işe alım sürecinin yürütülmesi,
 • İş görüşmesi yapılması halinde işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına alınan görüşme ve referans notlarının saklanması.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmektedir:

Kimlik Bilgileriniz:

Ad Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Ehliyet Bilgisi

İletişim Bilgileriniz:

Ev Adresi, E-Posta, Ev Telefonu, Cep Telefonu

Özlük Bilgileriniz:

Çalıştığı Yer ve Unvan Bilgisi, Eski İşinde Çalıştığı Süre, Askerlik Bilgisi, Engellilik Kotası Kapsamında Başvuru Yapıp Yapmadığı, Pozisyona Göre Hastalık/Engellilik Durum Beyanı, Çalışmak İstenen Pozisyon Bilgisi, İlk Yardım Sertifika Bilgisi, Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bilgisi

Mesleki Deneyim Bilgileriniz:

Eğitim Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Diploma/Sertifika Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgisi, Geçmişte Çalışılan Firma Bilgisi

Performans ve İşe Yatkınlık Bilgisi:

Performans ve işe yatkınlığa ilişkin yetkili kişi tarafından alınan notlar

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen tüm kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile;  saklama ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet sağlayıcı firmalar ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince kvkk@jupiterguvenlik.com adresine gönderilen e-postalar, www.linkedin.com, www.kariyer.net gibi kariyer sayfaları, Şirketimiz çalışan referansları, çalışan adayı yakınları, şahsen başvuru, mülakat süreçleri kapsamında doğrudan sizlerden veya üçüncü kişilerden internet, telefon, e-posta aracılığıyla elektronik, yazılı, sözlü ve fiziki mecralarda elde edilebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Genel Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA VE STAJYER ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Jüpiter Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. ("Şirket") olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na("KVKK") uyum göstererek kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile; KVKK’nın "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca çalışan adaylarına ve stajyer adaylarına ilişkin işlenen kişisel veriler ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz bakımından Jüpiter Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. "Veri Sorumlusu" sıfatına haiz olup Şirketimiz’e ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicil No: 859671-0 - Mersis No: 0484083868800018

Adres: Mahmut Şevket Paşa Mah. Şahinkaya Sk. No: 25/3 Şişli / İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
 • Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ile icra edilmesi,
 • Referanslarla iletilen bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 • İş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi,
 • İş görüşme ve işe alım sürecinin yürütülmesi,
 • İş görüşmesi yapılması halinde işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına alınan görüşme ve referans notlarının saklanması.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmektedir:

Kimlik Bilgileriniz:

Ad Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Ehliyet Bilgisi

İletişim Bilgileriniz:

Ev Adresi, E-Posta, Ev Telefonu, Cep Telefonu

Özlük Bilgileriniz:

Çalıştığı Yer ve Unvan Bilgisi, Eski İşinde Çalıştığı Süre, Askerlik Bilgisi, Engellilik Kotası Kapsamında Başvuru Yapıp Yapmadığı, Pozisyona Göre Hastalık/Engellilik Durum Beyanı, Çalışmak İstenen Pozisyon Bilgisi, İlk Yardım Sertifika Bilgisi, Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bilgisi

Mesleki Deneyim Bilgileriniz:

Eğitim Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Diploma/Sertifika Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgisi, Geçmişte Çalışılan Firma Bilgisi

Performans ve İşe Yatkınlık Bilgisi:

Performans ve işe yatkınlığa ilişkin yetkili kişi tarafından alınan notlar

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen tüm kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile;  saklama ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet sağlayıcı firmalar ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince kvkk@jupiterguvenlik.com adresine gönderilen e-postalar, www.linkedin.com, www.kariyer.net gibi kariyer sayfaları, Şirketimiz çalışan referansları, çalışan adayı yakınları, şahsen başvuru, mülakat süreçleri kapsamında doğrudan sizlerden veya üçüncü kişilerden internet, telefon, e-posta aracılığıyla elektronik, yazılı, sözlü ve fiziki mecralarda elde edilebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.